ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК
1
кл.час
206
1
кл.час
310
1
кл.час
314
1
физ-ра
 
1
кл.час
210
2
физика
9
2
русский
15
2
история
24
2
физика
10
2
русский
40
3
история
24
3
лит-ра
15
3
русский
19
3
англ.яз
англ.яз
314
101
3
русский
40
4
инф-ка
инф-ка
26
26а
4
физ-ра
 
4
физика
3
4
лит-ра
19
4
географ
204
5
географ
206
5
инф-ка
инф-ка
306
26а
5
физ-ра
 
5
лит-ра
19
5
ист.иск
202
6
ист.иск
202
6
история
24
6
лит-ра
19
6
географ
204
6
инф-ка
инф-ка
306
302
7
история
24
7
географ
206
7 7 7
англ.яз
210
8 8 8 8 8
ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
1
итал.яз
англ.яз
201
101
1
англ.яз
нем.яз
310
205
1
англ.яз
фран.яз
314
305
1 1
физика
9
2
итал.яз
англ.яз
201
101
2
нем.яз
англ.яз
205
310
2
англ.яз
нем.яз
314
303
2
ист.иск
206
2
русский
40
3
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
28
314
3
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
28
314
3
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
28
314
3
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
28
314
3
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
28
314
4
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
28
314
4
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
28
314
4
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
28
314
4
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
28
314
4
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
28
314
5
физ-ра
 
5
ист.иск
206
5
англ.яз
фран.яз
314
305
5
история
24
5
биология
2
6
англ.яз
итал.яз
314
201
6
физика
10
6
ист.иск
202
6
фран.яз
нем.яз
305
303
6
история
24
7
русский
15
7
история
24
7
биология
21
7
инф-ка
англ.яз
302
101
7
англ.яз
210
8 8 8 8 8
англ.яз
210
СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА
1
лит-ра
15
1
русский
38
1
англ.яз
нем.яз
314
303
1
биология
2
1
русский
40
2
англ.яз
итал.яз
314
201
2
русский
38
2
лит-ра
19
2
история
24
2
лит-ра
40
3
англ.яз
итал.яз
314
201
3
биология
2
3
инф-ка
инф-ка
26
306
3
русский
15
3
физика
9
4
инф-ка
инф-ка
26
26а
4
англ.яз
нем.яз
310
205
4
англ.яз
нем.яз
314
303
4
физика
10
4
физ-ра
 
5
русский
15
5
физика
10
5
русский
19
5
физ-ра
 
5
лит-ра
40
6
русский
15
6
нем.яз
англ.яз
205
310
6
русский
19
6
фран.яз
нем.яз
305
303
6
история
24
7 7 7
физ-ра
 
7
фран.яз
нем.яз
305
303
7
инф-ка
инф-ка
306
302
8 8 8 8 8
ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ
1
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
38
205
1
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
38
205
1
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
38
205
1
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
38
205
1
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
38
205
2
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
38
205
2
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
38
205
2
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
38
205
2
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
38
205
2
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
38
205
3
русский
15
3
физика
10
3
географ
204
3
лит-ра
19
3
биология
2
4
лит-ра
15
4
физ-ра
 
4
русский
19
4
физика
10
4
лит-ра
40
5
физика
10
5
инф-ка
инф-ка
306
26а
5
лит-ра
19
5
русский
15
5
географ
204
6
биология
3
6
лит-ра
31
6
русский
19
6
русский
15
6
русский
40
7
ск.мат.м
ск.мат.м
18
20
7
ск.мат.м
ск.мат.м
18
20
7
ск.мат.м
ск.мат.м
18
20
7
ск.мат.м
ск.мат.м
18
20
7
ск.мат.м
ск.мат.м
18
20
8
ск.мат.м
ск.мат.м
18
20
8
ск.мат.м
ск.мат.м
18
20
8
ск.мат.м
ск.мат.м
18
20
8
ск.мат.м
ск.мат.м
18
20
8
ск.мат.м
ск.мат.м
18
20
ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА
1
физика
24
1
биология
2
1 1
англ.яз
инф-ка
314
302
1
фран.яз
нем.яз
205
303
2
физ-ра
 
2
географ
206
2
физика
28
2
биология
2
2
физика
9
3
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
21
210
3
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
21
210
3
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
21
210
3
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
21
210
3
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
21
210
4
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
21
210
4
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
21
210
4
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
21
210
4
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
21
210
4
математ
математ
математ
математ
математ
математ
18
30
36
39
21
210
5
географ
206
5
англ.яз
нем.яз
310
205
5
физика
10
5
инф-ка
англ.яз
302
101
5
физ-ра
 
6
англ.яз
итал.яз
101
201
6
англ.яз
нем.яз
310
205
6
инф-ка
инф-ка
26
306
6
англ.яз
инф-ка
314
302
6
история
24
7 7 7
англ.яз
фран.яз
314
305
7
история
24
7
англ.яз
210
8 8 8 8 8
СУББОТА СУББОТА СУББОТА СУББОТА СУББОТА
1
история
24
1
русский
31
1
биология
2
1
русский
15
1
фран.яз
нем.яз
313
303
2
биология
2
2
русский
31
2
история
24
2
русский
15
2
фран.яз
нем.яз
313
303
3
лит-ра
15
3
лит-ра
31
3
история
24
3
географ
204
3
англ.яз
210
4
русский
15
4
история
24
4
географ
204
4
кл.час
31
4
англ.яз
210
5
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.м
ск.мат.м
28
29
30
36
20
18
5
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.м
ск.мат.м
28
29
30
36
20
18
5
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.м
ск.мат.м
28
29
30
36
20
18
5
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.м
ск.мат.м
28
29
30
36
20
18
5
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.м
ск.мат.м
28
29
30
36
20
18
6
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.м
ск.мат.м
28
29
30
36
20
18
6
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.м
ск.мат.м
28
29
30
36
20
18
6
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.м
ск.мат.м
28
29
30
36
20
18
6
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.м
ск.мат.м
28
29
30
36
20
18
6
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.в
ск.мат.м
ск.мат.м
28
29
30
36
20
18
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8